อำเภอแม่สะเรียง


 • วัดจอมแจ้ง.jpg
  วัดจอมแจ้งหรือ วัดพระธาตุจอมแจ้ง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอแม่สะเรียง หมู่ที่ 1 บ้านจอมแจ้ง ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตรงทางเข้าเมืองอำเภอแม่สะเรียง ใกล้...

 • วัดจอมทอง.jpg
  วัดจอมทองหรือพระธาตุจอมทองตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ตำบลแม่สะเรียง ห่างจากอำเภอแม่สะเรียง 1 กิโลเมตร ตามเส้นทางสายแม่สะเรียง- สบเมย แยกทางซ้ายมือบริเวณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เ...

 • วัดจอมมอญ.jpg
  วัดจอมมอญหรือพระธาตุจอมมอญตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านกาด เป็นปูชนียสถานที่มีลักษณะเป็นเจดีย์เก่าแก่ ถือกันว่าเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ และมีงานฉลองในเดือนกรกฎาคมของทุกปี พระธาตุจอม...

 • วัดจอมกิตติ.jpg
  วัดจอมกิตติหรือพระธาตุจอมกิตติเป็นหนึ่งในพระธาตุทั้ง 4 จอม ที่มีลักษณะรูปทรงศิลปกรรมแบบล้านนา ภายนอกองค์เป็นสีขาว ส่วนยอดเจดีย์มีสีทอง ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุคู่บ้านคู่เมืองของอ...

 • น้ำตกแม่สวรรค์น้อย.jpg
  น้ำตกแม่สวรรค์น้อยตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยวมฝั่งซ้ายตอนล่าง มีเนื้อที่ประมาณ 2,812 ไร่ กรมป่าไม้ได้ประกาศจัด...

 • อุทยานแห่งชาติสาละวิน.jpg
  อุทยานแห่งชาติสาละวินตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำสาละวิน ซึ่งกั้นพรมแดนระหว่างไทยกับพม่า มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่บริเวณที่ดินป่าแม่ยวมฝั่งขวาและป่าสาละวิน ในท้องที่ตำบลเสาหิน ตำบลบ้านกาศ ...
Visitors: 77,171