เขื่อนแม่งัด

เขื่อนแม่งัด หรือปัจจุบันเรียกกันว่า เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล นั้น เป็นเขื่อนที่สร้างขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทำการชลประทานให้แก่พื้นที่เพาะปลูกในลุ่มน้ำแม่งัด มีเนื้อที่ชลประทานฝั่งขวา 20,000 ไร่ ฝั่งซ้าย 10,000 ไร่ ตัวเขื่อนมีลักษณะเป็นเขื่อนดินถมสูง 59 เมตร ยาว 1,950 เมตร และมีอ่างเก็บกักน้ำที่มีพื้นที่ 16 ตารางกิโลเมตรซึ่งสามารถเก็บกักน้ำได้สูงสุด 26.5 ล้านลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ที่เขื่อนแห่งนี้ยังมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดกำลังผลิตเครื่องละ 4,500 กิโลวัตต์ จำนวนทั้งหมด 2 เครื่อง รวมกำลังผลิตทั้งสิ้น 9,000 กิโลวัตต์และสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ปีละ 24.5 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง

ความสำคัญของเขื่อนแม่งัดแห่งนี้คือการทำหน้าที่ส่งให้หล่อเลี้ยงพื้นที่เพาะปลูกในที่ราบเชิงเขาทั้งสองฝั่งของลำน้ำแม่งัด การส่งน้ำไปช่วยโครงการทางใต้ลงไป เช่น แม่แฝกและแม่ปิงเก่าอีกด้วย ยังช่วยบรรเทาอุทกภัยในเขตลุ่มน้ำปิง โดยเฉพาะบรรเทาน้ำหลากเข้าท่วมตัวเมืองเชียงใหม่ รวมทั้งยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ เช่น ปลา ถือเป็นสร้างอาชีพเสริมทางการประมงน้ำจืดให้แก่ชาวบ้านอีกทางหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันเขื่อนแม่งัดได้กลายเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในช่วงสุดสัปดาห์ และโดยรอบอ่างเก็บน้ำนั้นมีแพพักและแพอาหาารไว้คอยบริการนักท่องเที่ยว

กรมชลประทานได้เริ่มก่อสร้างเขื่อนแห่งนี้เมื่อปี พ.ศ. 2520 และก่อสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2528 โดยใช้ระยะเวลาในการสร้างร่วม 9 ปี ต่อมาเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2529 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามเขื่อนว่า เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล และพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินมาประกอบพิธีเปิดเขื่อนเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2529

Visitors: 53,844