พระธาตุธัมมิกราช

พระธาตุธัมมิกราช ตั้งอยู่ภายในสำนักปฏิบัติธรรมพระธาตุธัมมิกราช ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย อยู่ในเส้นทางที่จะเดินทางเข้าไปโครงการหลวงแม่ลาน้อย ซึ่งเป็นวัดหนึ่งในสาขาของวัดพระธาตุศรีจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ พระธาตุแห่งนี้มีลักษณะเป็นงานสถาปัตยกรรมแบบล้านนา ภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ 1,884,000 องค์ พร้อมพระธาตุพระอรหันต์สาวก คัมภีร์พระธรรม พระบูชา พระเครื่อง 84,000 องค์ นักท่องเที่ยวสามารถที่จะมาแวะไหว้ขอพรกันได้ทุกวัน ทัศนียภาพโดยรอบเป็นภูเขาน้อยใหญ่ จึงทำให้มีสภาพอากาศเย็นสบายตลอดปี

 

ธัมมิกราช มาจากชื่อ “พระยาธัมมิกราช” อันหมายถึงพระศรีอาริยเมตไตรโพธิสัตว์ ซึ่งตามคตินี้ได้นำชื่อธัมมิกราชมาเฉลิมพระนามกษัตริย์ผู้ทรงพระปรีชาสามารถด้านศาสนาอย่างสูงสุด

Visitors: 53,818