SMT103 ทัวร์กะเหรี่ยงคอยาว ล่องแม่น้ำปาย 3 วัน 2 คืน

SMT103 ล่องแม่น้ำปาย ชมกะเหรี่ยงคอยาว แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง หมู่บ้านรักไทย 3 วัน 2 คืน (รับ-ส่ง จากสนามบินแม่ฮ่องสอน) 

เที่ยวแม่ฮ่องสอน ล่องแม่น้ำปาย ชมกะเหรี่ยงคอยาว 

ไฮไลท์การเดินทาง

  • สัมผัสวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงคอยาว ‘บ้านห้วยปูแกง’
  • สนุกตื่นเต้นล่องเรือแม่น้ำปาย    
  • นมัสการพระเจดีย์คู่ปูชนียสถานกลางเมืองสามหมอก
  • ปล่อยชีวิตไหลไปช้าๆ แล้วลืมการมีอยู่ของเวลาที่บ้านรักไทย
  • สูดกลิ่นไอธรรมชาติกลางหุบเขาแห่งรักที่ปางอุ๋ง
  • สะพานซูตองเป้ มหัศจรรย์แห่งศรัทธาของชาวเมืองสามหมอก

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันแรก : สนามบินแม่ฮ่องสอน – วัดจองคำ จองกลาง – วัดพระธาตุดอยกองมู – ถนนคนเดิน  (-/-/D)

 

  วัดจองคำ

                                                                                                               

14.45 น. ทีมงานรับท่าน ณ สนามบินแม่ฮ่องสอน จากนั้น นำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศออกเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองแม่ฮ่องสอน 

16:00 น. ชม วัดจองคำ จองกลาง วัดแฝดที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองแม่ฮ่องสอน สัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองไทใหญ่แห่งนี้ ให้ท่านสักการะ กราบองค์ หลวงพ่อโต ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะพม่าขนาดใหญ่ ชาวแม่ฮ่องสอนนิยมมากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อโตเพื่อให้ประสบความสำเร็จในชีวิต ทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรือง และเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย จากนั้นชมวัดจองกลางซึ่งมีการจัดแสดงตุ๊กตาไม้แกะสลัก มีทั้งรูปคนและสัตว์ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระเวชสันดรชาดกโดยฝีมือช่างชาวพม่า 

เย็น เราจะขึ้นไปนมัสการ วัดพระธาตุดอยกองมู ปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดแม่ฮ่องสอน บูชาธาตุทั้งสี่เพื่อให้ร่างกายของเราเกิดความสมดุลของธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ ไม่เจ็บป่วยง่าย และชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองสามหมอกจากมุมสูง ผ่อนคลายไปกับสายลมเย็น ถ่ายรูป เช็คอินได้ตามอัธยาศัย   

วัดพระธาตุดอยกองมู

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 1) (มื้อนี้มีเมนูอาหารพื้นเมืองให้ท่านได้ลองชิมด้วยนะครับ) หลังอาหาร เดินชมบรรยากาศ ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน ได้เวลานัดหมาย นำท่านกลับสู่ที่พัก ราตรีสวัสดิ์  

วันที่สอง : ตลาดสายหยุด  (ตักบาตรพระสงฆ์)  –  ล่องเรือแม่น้ำปาย – หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว  – ปางอุ๋ง – หมู่บ้านรักไทย (B/L/D)

 

กะเหรี่ยงคอยาว

06.30 น. ใหม่สูงค่า (คำทักทายภาษาไทใหญ่) เช้านี้เราจะไปสัมผัสวิถีชีวิตท้องถิ่นของชาวเมืองสามหมอกที่ตลาดสายหยุด มีคำกล่าวว่า ‘ถ้าอยากเห็นชีวิตของชนชาติใด ต้องไปตลาด’ 

07.00 น. นำคณะตักบาตร และเดินเที่ยวชม ตลาดสายหยุด หรือ ตลาดร้อยปี ของเมืองแม่ฮ่องสอน 

08:00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 2) จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ‘ท่าเรือหมู่บ้านห้วยเดื่อ’ เพื่อไปชมวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงคอยาวที่หมู่บ้านห้วยปูแกง

 

 ล่องเรือแม่น้ำปาย

 

09.30 น. เดินทางถึง ท่าเรือหมู่บ้านห้วยเดื่อ จากนั้นนำท่านนั่งเรือหางยาวล่องไปตามแม่น้ำปาย ชมวิวทิวทัศน์ของสองฝั่งแม่น้ำที่สวยงาม 

10:00 น. เดินทางถึง หมู่บ้านห้วยปูแกง ชุมชนหลากวัฒนธรรมซึ่งมีชาว ‘กะยัน’ หรือ ‘กะเหรี่ยงคอยาว’ อาศัยอยู่ ชมวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงคอยาวที่อพยพมาจากรัฐคะยา ประเทศเมียนมา ซึ่งยังคงวัฒนธรรมดั้งเดิมคือการสวมห่วงทองที่คอ สมควรแก่เวลา นำท่านนั่งรถตู้กลับสู่ตัวเมืองแม่ฮ่องสอน 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  (มื้อที่ 3) 

บ่าย ออกเดินทางสู่ หมู่บ้านรวมไทย ชมความงดงามของ ปางอุ๋ง ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริปางตอง 2 บรรยากาศดั่งทะเลสาบท่ามกลางทิวสนงดงาม เปรียบดั่ง Switzerland เมืองไทย ให้ท่านผ่อนคลายอิสระถ่ายรูปตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านรักไทย ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวจีนยูนนานที่รายล้อมด้วยหุบเขาใหญ่ ให้ท่านเดินเล่น ถ่ายรูปกับวิวทะเลสาบสวยๆ บ้านดิน พร้อมชิมชาเลิศรส จากชาพันธุ์ดี เช่น ชาอู่หลง ชายอดน้ำค้าง และช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลา นำท่านกลับเข้าสู่ตัวเมืองแม่ฮ่องสอน               

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 4) หลังอาหาร นำท่านกลับสู่ที่พัก ราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สาม :    สะพานซูตองเป้ – ถ้ำปลา ร้านขายของฝาก – สนามบินแม่ฮ่องสอน (B/L/-)

 

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 5) เช้คเอ้าท์พร้อมเก็บสัมภาระ 

08.00 น. ออกเดินทางสู่ สะพานซูตองเป้ หรือ สะพานอธิษฐานสำเร็จ กราบขอพร พญาซูตองเป้ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางโปรดพญาชมพูบดีหรือปางทรงเครื่องกษัตริย์ ประดิษฐานอยู่ที่ สวนธรรมวัดภูสมะ พร้อมเดินชม สะพานซูตองเป้ หรือ สะพานอธิษฐานสำเร็จ ซึ่งเป็นสะพานไม้ไผ่สานที่ทอดผ่านกลางทุ่งนาเชื่อมกับหมู่บ้านกุงไม้สักเพื่อให้พระเณรสามารถเดินทางบิณฑบาตได้ เนื่องจากในช่วงฤดูน้ำหลาก น้ำมักจะท่วมบริเวณพื้นที่แห่งนี้ซึ่งยากต่อการเดินทางเป็นอย่างมากชาวบ้านและพระภิกษุสงฆ์จึงร่วมแรงร่วมใจกันสร้างสะพานไม้ไผ่แห่งนี้ขึ้นมาด้วยแรงศรัทธาอย่างแท้จริง จากนั้น ชม ถ้ำปลา เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถ้ำปลาเป็นถ้ำใต้เชิงเขาซึ่งมีลำธารไหลลอดผ่านใต้ถ้ำตลอดปี และเป็นที่อยู่อาศัยของปลาพลวงหรือปลามุงจำนวนมาก มีลำธารไหลลอดผ่านตลอดปี   

12:00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 6) หลังอาหาร นำท่านซื้อของฝากจนได้เวลานัดหมาย 

13:30 น. เดินทางสู่ สนามบินแม่ฮ่องสอน ทีมงานอำนวยความสะดวกในการเช็คอินและโหลดสัมภาระ

15:45 น. เหินฟ้าสู่ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ ......... พร้อมจบทริปแม่ฮ่องสอนโดยสวัสดิภาพและประทับใจ

สอบถาม โทร: 082-192-2488 หรือ คุยกับเราทางไลน์ 


Add Friend

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

Visitors: 78,288