วิธีการสั่งซื้อ

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง

1. วางเงินมัดจำ ณ วันที่ทำการจอง  50% ของราคาเต็ม

2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน

3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%

4. หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี

1. ธนาคารไทยพาณิชย์ 

ชื่อบัญชี หจก. โอเพ่น สไมล์ ทราเวล แอนด์ เซอร์วิส   ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

สาขา โรบินสัน กาญจนบุรี เลขที่บัญชี  438-055801-0

2.ธนาคาร กสิกรไทย 

ชื่อบัญชี  ชัยวัตร โกสุม   ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

สาขา สำนักสีลม เลขที่บัญชี  789-2-20773-3

 

**ส่งหลักฐานการโอนเงินมายัง Line :  คลิกที่นี่ หรือ อีเมล์ info.mhsgreentravel@gmail.com

พร้อมเขียนชื่อ เบอร์ติดต่อกลับ โปรแกรมทัวร์ที่จอง และวันที่เดินทาง

*** กรุณาเก็บสลิปโอนเงินไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในกรณีจำเป็น

 

เงื่อนไขการเดินทาง

1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. ทางบริษัทฯ จะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบิน ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน

1ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (กรณีโอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)

4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี

 

*หมายเหตุ: การเลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

วัน / เวลา ทำการ

วันจันทร์-วันศุกร์     : เวลา 08.30 น.-18.00 น.

วันเสาร์-วันอาทิตย์-วันหยุดนักขัตฤกษ์     : ปิดทำการ

มือถือ      : 082-192-2488 (กรณีเร่งด่วน 24 ชั่วโมง)

อีเมล์ :  info.mhsgreentravel@gmail.com

Line :  คลิกที่นี่ 

หากไม่มีผู้รับสาย หรือติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างประเทศ 

กรุณาฝากรายละเอียดเพื่อติดต่อกลับทางอีเมล์

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 74,886