SMT207 ทัวร์น่าน หลวงพระบาง ด่านห้วยโก๋น 3 วัน 2 คืน

โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง ด่านห้วยโก๋น 3 วัน 2 คืน 

เที่ยวหลวงพระบาง เส้นทางน่าน (ด่านห้วยโก๋น) – หงสา – เชียงแมน – หลวงพระบาง

รับ-ส่ง จากด่านห้วยโก๋น เที่ยวแบบสบายๆ กับกรุ๊ปส่วนตัว ใช้พาสปอร์ตเล่มเดียวเท่านั้น!

จำนวนขั้นต่ำ 6 ท่านขึ้นไป

ไฮไลท์การเดินทาง

  • เที่ยวหลวงพระบาง ผ่านด่านห้วยโก๋น เส้นทางใหม่เชื่อมเมืองคู่แฝด
  • สัมผัสความงามเมืองมรดกโลกที่หลวงพระบาง
  • ล่องเรือแม่น้ำโขง ชมความงามถ้ำติ่ง
  • เที่ยวน้ำตกตาดกวางสี สวรรค์กลางป่าแห่งหลวงพระบาง
  • ทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว มนต์ขลังแห่งวิถีชีวิตชาวหลวงพระบาง
  • เที่ยววัดเชียงทอง สุดยอดอัญมณีศิลปะล้านช้างในเมืองหลวงพระบาง
  • สนุกสนานกับเส้นทางด่านห้วยโก๋น หงสา เชียงแมน หลวงพระบาง

 

โปรแกรมการเดินทาง    

วันแรกน่าน – ด่านห้วยโก๋น – หงสา – เชียงแมน – ล่องเรือแม่น้ำโขง – ถ้ำติ่ง – บ้านซ่างไห – หลวงพระบาง – พระธาตุพูสี – ถนนคนเดิน (ตลาดมืด) (-/L/D)

 

ด่านห้วยโก๋น น่าน

08.00 น. ทีมงานรอรับคณะ ณ ด่านห้วยโก๋น นำท่านผ่านพิธีการข้ามแดนไทย สู่ ด่านสากนน้ำเงิน ประเทศลาว (สปป.ลาว) จากนั้นเดินทางสู่ เมืองหลวงพระบาง ตามเส้นทางเมืองเงิน เมืองหงสา แขวงไซยะบุรี และบ้านเชียงแมน เมืองจอมเพ็ด แขวงหลวงพระบาง (ระยะทาง 114 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.) ระหว่างการเดินทาง ผ่านหมู่บ้านชนบท ชมวิถีชีวิตของชาวบ้าน สัมผัสธรรมชาติที่สวยงาม 

12.00 น. เดินทางถึง ท่าเรือบ้านเชียงแมน เมืองจอมเพ็ด นำท่านลงเรือ ล่องแม่น้ำโขง บนเรือมีคาราโอเกะบริการ 

บริการอาหารกลางวันบนเรือ (มื้อที่ 1) พร้อมชมวิวทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำโขง (แม่น้ำของ) ที่สวยงาม

บ่าย นำท่านเที่ยวชม ถ้ำติ่ง เป็นถ้ำบนหน้าผาริมแม่น้ำโขงที่มีความสำคัญอีกแห่งหนึ่งของเมืองหลวงพระบาง ในอดีตเจ้ามหาชีวิตต้องเสด็จมาทำพิธีสรงน้ำพระและฟังธรรม ถ้ำแห่งนี้มีสองชั้นคือถ้ำติ่งบนและถ้ำติ่งล่าง ตามซอกมุมจะมีพระพุทธรูปน้อยใหญ่ขนาดต่างๆ กันวางเรียงราย ทั้งที่ทำด้วยไม้และโลหะ จากนั้นนำคณะล่องเรือสู่ บ้านซ่างไห สัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำโขง ที่มีประวัติการขุดพบหม้อไหโบราณกว่า 2,000 ปีในหมู่บ้าน ปัจจุบันเป็นชุมชนผลิตเหล้าพื้นเมืองขาย (เหล้าลาว) จนเป็นที่เลื่องลือในรสชาติ นอกจากนั้นชาวบ้านยังประกาอบอาชีพทอผ้ามือด้วยกี่กระตุกแบบดั้งเดิม และทำเครื่องเงิน อีกด้วย 

ถ้ำติ่ง หลวงพระบาง

เย็น นำท่านชม พระธาตุพูสี สถานที่เคยมีฤาษีมาจำศีลภาวนาผู้มาเยือนต้องขึ้นไปนมัสการโดยชาวลาวถือว่านี้คือ พระธาตุจุฬามณี ระหว่างทางชมทัศนียภาพร่มรื่นด้วยดอกจำปาลาว ดอกไม้ประจำชาติ ชมความงามของทัศนียภาพของรอบเมืองตั้งอยู่บนเขาที่มีความสูง 150 เมตรใจกลางเมืองหลวงพระบาง เชิญนมัสการธาตุพูสีเจดีย์ธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง

พระธาตุพูสี หลวงพระบาง

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่านเดินเที่ยวชม ถนนคนเดินหลวงพระบาง หรือ ตลาดมืด เป็นถนนคนเดินที่มีชาวลาวสูง ลาวเทิง ลาวม้ง ชาวบ้านผานม (ชาวไทลื้อผู้ทอผ้าของเจ้ามหาชีวิตลาว) แม้แต่ชาวหลวงพระบางเองก็จะนำสินค้าพื้นเมือง ไม่ว่าจะเป็นผ้าปัก ผ้าทอมือ ผ้านุ่ง ผ้าซิ่น เครื่องเงิน เครื่องไม้ และสินค้าท้องถิ่นมากมายวางอยู่ริมทางเดินตั้งแต่หน้าพระราชวังจนสุดถนน สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย              

 

วันที่สองทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว – พระราชวังหลวงพระบาง – วัดเชียงทอง – วัดวิชุน – น้ำตกตาดกวางสี – ร้านคาเฟ่ในหลวงพระบาง (B/L/D)

 

05.30 น. ตื่นแต่เช้า ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว พร้อมกับชาวหลวงพระบาง ในทุกเช้าพระสงฆ์และสามเณรจากวัดต่างๆ จะออกบิณฑบาตเป็นแถวนับร้อยๆ รูป ซึ่งเป็นภาพอันน่าประทับใจ และแสดงให้เห็นถึงความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาของชาวหลวงพระบางได้เป็นอย่างดี โดยการตักบาตรนี้จะรับแต่ข้าวเหนียวสีขาวเท่านั้น ส่วนกับข้าวไม่ต้องใส่ในบาตร (ชาวบ้านจะนำไปถวายที่วัดเอง) ทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์ (ไม่รวมค่าข้าวเหนียวใส่บาตร) จากนั้นนำท่านเดินเที่ยว ชมตลาดเช้าเมืองหลวงพระบาง เป็นตลาดสดที่จำหน่ายอาหารพื้นเมือง เช่น ไคลแผ่น แจ่วบอง ขนม ผักสด ฯลฯ ท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตยามเช้าของชาวหลวงพระบางได้อย่างใกล้ชิด สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรม 

ตักบาตรข้าวเหนียว หลวงพระบาง

07.30 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 3)

08.30 น. นำคณะเที่ยวชม หอพิธภัณฑ์หลวงพระบาง อดีตเป็น พระราชวังหลวงพระบาง ซึ่งเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตลาว สร้างในปี พ.ศ. 2447 โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสเป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝรั่งเศสและลาว เป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ จนพระองค์สวรรคต ก็มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อ พ.ศ. 2518 ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นพิพิธภัณฑ์ นำท่านชม หอพระบาง เป็นที่ประดิษฐานพระบาง พระคู่บ้านคู่เมือง เป็นพระพุทธรูปประทับยืนปางห้ามสมุทรเป็นศิลปะขอมสมัยบายน น้ำหนัก 54 กิโลกรัม เป็นทองคำ 90 เปอร์เซ็นต์ จากนั้นนำท่านชม วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง ตั้งอยู่ริมฝั่งเม่น้ำโขง สร้างในรัชสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ช่วงประมาณ ปี พ.ศ. 2102–2103 ชมพระอุโบสถที่มีศิลปะแบบล้านช้าง จากนั้นนำท่านชม วัดวิชุนราช สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าวิชุนราช ในปี พ.ศ. 2046 เพื่อประดิษฐานพระบางที่อาราธนามาจากเมืองเวียงคำ มีพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่รูปทรงคล้ายแตงโมผ่าครึ่งหรือทรงโอคว่ำคล้ายสถูปฟองน้ำที่สาญจี ประเทศอินเดีย ทำให้ชาวหลวงพระบางเรียกกันว่า พระธาตุหมากโม ยอดพระธาตุมีลักษณะคล้ายรัศมีแบบเปลวไฟของพระพุทธรูปแบบลังกาหรือสุโขทัย

วัดเชียงทอง หลวงพระบาง

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 4)

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกตาดกวางสี ซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในเมืองหลวงพระบางห่างจากเมืองหลวงพระบางประมาณ 30 กม. ผ่านหมู่บ้านชนบทริมสองข้างทาง ชมความงามของน้ำตกที่มีจำนวนทั้งหมด 4 ชั้น โดยมีสายน้ำที่ลดหลั่นผ่านชั้นหินปูนลงสู่แอ่งน้ำสีเขียวมรกตสดใส อิสระให้ท่านดื่มด่ำกับธรรมชาติ บันทึกภาพอันน่าประทับใจ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ตัวเมืองหลวงพระบาง ให้ท่านผ่อนคลายสบายๆ ณ ร้านคาเฟ่สุดคลาสสิค ในบรรยากาศเมืองมรดกโลก ถ่ายรูป จิบกาแฟ ตามอัธยาศัย มื้อนี้ทีมงานจัดให้ เลือกทานเมนูเครื่องดื่มได้ตามใจชอบ เราขอดูแลท่านเอง (เฉพาะเครื่องดื่มเท่านั้น)

 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย 

 

วันที่สามหลวงพระบาง – เชียงแมน – หงสา – ด่านห้วยโก๋น (B/L/-)

 

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 6)  

08.00 น. นำท่านเช็คเอ้าท์พร้อมเดินทางกลับสู่ ด่านห้วยโก๋น ตามเส้นทางเดิม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.)  

ถนนจากด่านห้วยโก๋นไปหลวงพระบาง

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น (มื้อที่ 7) 

14.00 น. เดินทางถึง ด่านห้วยโก๋น นำท่านผ่านพิธีการผ่านแดนออกจากประเทศลาว เข้าสู่ประเทศไทย ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านกลับเข้าสู่ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

สอบถาม โทร: 082-192-2488 หรือ คุยกับเราทางไลน์ 


Add Friend

อัลบั้มลูกค้า

Visitors: 78,284