SMT 308 โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ เวียงแหง เชียงดาว บ้านเปียงหลวง ทะเลหมอกซีหลงซัง แม่กำปอง 4 วัน 3 คืน

SMT 308 โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ เวียงแหง เชียงดาว บ้านเลาวู ดอยฮาดูบิ บ้านเปียงหลวง ทะเลหมอกซีหลงซัง โกบอเอ่ะ วัดสองแผ่นดิน แม่กำปอง 4 วัน 3 คืน

ไฮไลท์การเดินทาง

  • เที่ยวเวียงแหง เมืองลับแลแห่งเชียงใหม่
  • สัมผัสหุบเขามังกรตะวันตก ณ จุดชมวิวทะเลหมอกซีหลงซัง
  • มหัศจรรย์แกรนด์แคนยอนเก่อเจ่อแท่
  • ชมหมอกหยอกเมฆที่ดอยค้ำฟ้า (กิ่วใจหาย)
  • ตามรอยเส้นทางเดินทัพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่เวียงแหง
  • เที่ยวแม่กำปอง หมู่บ้านอบอุ่นกลางหุบเขา 

 

โปรแกรมการเดินทาง       

 

 วันที่หนึ่ง : เชียงใหม่ – บ้านเลาวู – ฮาดู่บิ –เวียงแหง – บ้านเปียงหลวง (-/L/D)                                                          

  

เวียงแหง

07.30 น. รับคณะที่ สนามบินเชียงใหม่ โดยมีทีมงานให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก นำสัมภาระขึ้นรถตู้ปรับอากาศมาตรฐาน ออกเดินทางสู่ หมู่บ้านเลาวู ประตูสู่เวียงแหง บนถนนเส้นทางลอยฟ้า เขตแดน อ.เชียงดาว กับ อ.เวียงแหง ระหว่างทางผ่านชม ประตูเมืองเวียงแหง จากนั้นแวะชม บ้านต้นไม้ ซึ่งเป็นร้านกาแฟที่วิวสวยงาม บรรยากาศเย็นสบาย บริเวณนี้ยังมีชาวพื้นเมืองขายผลไม้ต่างๆ มากมาย 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 1)

บ่าย นำท่านแวะร้านกาแฟเล็กๆ Akipu Coffee ที่มีมนต์เสน่ห์น่าหลงใหล พร้อมชม Akipu Garden & Market แหล่งปลูกผลไม้เมืองหนาวของชนเผ่าลีซู เช่น พลับซึมะ พลับธรรมดาที่ไม่ธรรมดา สตรอเบอร์รี่ และอื่นๆ ที่จะนำออกมาจำหน่ายให้ท่านได้เลือกซื้อ นำท่านเปลี่ยนเป็นรถท้องถิ่น ขึ้นสู่ จุดชมวิวฮาดู่บิ ซึ่งมีความหมายว่า ‘พื้นที่ตั้งถิ่นฐานเก่าของชนเผ่าลีซู’ เป็นจุดชมวิวที่อยู่ตรงกลางระหว่างเมฆและหมอก ตั้งอยู่ที่บ้านเลาวู สามารถมองเห็นวิวดอยหลวงเชียงดาวได้ชัดเจน สัมผัสบรรยากาศที่เย็นสบาย และผ่อนคลายไปกับธรรมชาติที่สวยงาม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อ.เวียงแหง ชม ข่วงอนุสรณ์สถานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ขนาดหนึ่งเท่าครึ่งของพระองค์จริง ประทับนั่ง พระหัตถ์ขวาทรงพระสุวรรณภิงคาร (คนโทน้ำ) หลั่งน้ำทักษิโณทกประกาศอิสรภาพ พระหัตถ์ซ้ายทรงพระแสงดาบ ที่พระองค์ได้ทรงเสียสละในการกอบกู้เอกราชให้เราเป็นไทมาจนถึงทุกวันนี้ นำท่านเดินทางต่อถึง อ.เวียงแหง เมืองลับแล ดินแดนแห่งขุนเขา ติดชายแดนพม่า

 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 2) หลังอาหาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สองทะเลหมอกซีหลงซัง – โครงการเกษตรหลวงแปกแซม – วัดเปียงหลวง – พระธาตุเวียงแหง – โกบอเอ่ะ –เก่อเจ่อแท่ – วัดเวียงแหง – วัดพระธาตุแสนไห – นาขั้นบันไดบ้านนามน (B/L/D)                                                                                     

 

ทะเลหมอกซีหลงซัง

05.30 น.  เช้านี้เราจะเดินทางขึ้นสู่ จุดชมวิวทะเลหมอกซีหลงซัง โดยรถท้องถิ่นหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า หุบเขามังกรตะวันตก เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของอำเภอเวียงแหงจากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรม

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 3) 

08:30 น เดินทางสู่ โครงการเกษตรหลวงแปกแซม อันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านแปกแซม ณ บ้านเปียงหลวง เป็นสถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตร ป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นยังมีศาลเจ้าจีนไว้สำหรับสักการะให้ท่านขอพร จากนั้นชม ฐานทัพกองพล 93 ของกองทัพจีนคณะชาติ สถานที่มีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้น ที่นี่โครงสร้างทำด้วยดิน มีลักษณะเป็นรูปตัวแอลในภาษาอังกฤษ จากนั้นชม วัดเปียงหลวง วัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของบ้านเปียงหลวง และ วัดฟ้าเวียงอินทร์ เป็นวัดสองแผ่นดิน มีอาณาเขตคร่อมระหว่างประเทศไทยและประเทศเมียนมา ประดิษฐานพระเจดีย์มารชินะ เป็นองค์เจดีย์เก่าแก่ ศิลปะแบบไทใหญ่กลางขุนเขา จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ สุสานเจ้ากองเจิง สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้ พลเอก กองเจิง ชนะศึกประธานกองทัพสหปฏิวัติรัฐฉาน ชมจุดถ่ายรูปป้ายชายแดนบ้านหลักแต่ง นำท่านชม พระธาตุเวียงแหง (วัดกองมู) เป็นวัดเก่าแก่ที่มีการค้นพบพระมาลาซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นของสมเด็จพระนเรศวร เมื่อครั้งยกทัพไปพม่าก่อนที่ท่านจะทรงพระประชวรที่ อ.เวียงแหง (แต่ยังมีการคัดค้านในเรื่องนี้เพราะไม่มีหลักฐานเพียงพอ) จากนั้นนำท่านชม วัดเวียงแหง เป็นวัดเก่าแก่ของชุมชน และเป็นที่ประดิษฐาน พระเจ้าแสนแซ่ หรือ พระเจ้าออกเหงื่อ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ อายุมากกว่า 500 ปี สาเหตุที่เรียกว่าพระเจ้าออกเหงื่อเพราะเมื่อใดที่มีเหตุเภทภัยร้ายแรงเกิดขึ้นกับบ้านเมืองก็จะมีเหงื่อซืมออกมาเป็นการบอกลางร้ายนั่นเอง นำท่านชม พระธาตุนายาง แต่เดิมเรียกว่า กองมูนางคำอ๋วย สันนิษฐานว่า คนยางเป็นคนสร้าง คำว่า ‘ยาง’ เป็นภาษาท้องถิ่นที่ใช้เรียกชาวกะเหรี่ยง แต่บางทีก็เรียกพระธาตุองค์นี้ว่า พระธาตุดอยนายาง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  (มื้อที่ 4)  

เก่าเจ่อแท่

บ่าย นำท่านชม วัดพระธาตุแสนไห เป็นศิลปะแบบไทใหญ่ มีฐานแปดเหลี่ยม วัดโดยรอบ 48 เมตร ความสูงจากพื้นถึงยอดฉัตร 21 เมตร พระบรมธาตุแสนไหเป็นศูนย์รวมจิตใจคนในอำเภอเวียงแหง และเป็นพระบรมธาตุคู่บ้านคู่เมือง หากใครมาเที่ยวอำเภอเวียงแหงแล้วไม่ได้ไปสักการะพระบรมธาตุก็ถือว่ายังไม่ได้มาถึง นำท่านชม นาขั้นบันไดบ้านนามน ชมผืนนาที่อยู่ตามแนวเขาเรียงรายลดหลั่นกันอย่างสวยงาม จากนั้นนำท่านชม น้ำตกแม่หาด อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง มี 4 ชั้น ความสูงประมาณ 40-50 เมตร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม นำท่านชม เก่อเจ่อแท่ แกรนด์แคนยอนในเวียงแหง ในภาษาปกาเกอะญอ แปลว่า ‘ภูเขาขาด’ จากนั้นชม โกบอเอ่ะ ผ้าทอกะเหรี่ยง ซึ่งทอด้วยมือและใช้สีจากธรรมชาติ ให้ท่านซื้อเป็นของฝากกลับบ้านได้

เย็น เช็คอินเข้าสู่ที่พัก รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร (สไตล์สุกี้ยูนนาน) (มื้อที่ 5) หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย  

   

วันที่สาม:  เปียงหลวง  เวียงแหง – ดอยค้ำฟ้า  เชียงดาว – เชียงใหม่ (B/L/-)                                                                                  

 

ดอยค้ำฟ้า

05:30 น. นำท่านชม ตลาดเช้าเปียงหลวง ชิมอาหารยูนนานผสมไทใหญ่เช่น ก๋วยเตี๋ยวเต้าหู้อ่อน เต้าหู้ทอด สุกี้ยูนนาน เดินเที่ยวชมบ้านเรือนบรรยากาศแบบจีน และชมโรงเรียนภาษาจีนกวงหัว

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6)

08:00 น. ออกเดินทางสู่ ดอยค้ำฟ้า หรือ กิ่วใจหาย เปลี่ยนเป็นรถท้องถิ่นขึ้นสู่ดอยค้ำฟ้า อยู่ในความดูแลของหน่วยจัดการต้นน้ำแม่งาย มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,834 เมตร ดอยค้ำฟ้ามีป่าต้นน้ำที่สมบูรณ์มีลำธารน้ำตก มีวิวทิวทัศน์สวยงาม ชมทะเลหมอกที่ปกคลุมตามไหล่เขาสลับซับซ้อน หนึ่งในนั้นคือยอดดอยหลวงเชียงดาว

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 7) 

บ่าย เดินทางสู่เชียงใหม่ ระหว่างทางนำท่านไปสักการะ วัดบ้านเด่นสะหลีศรีเมืองแกน วัดสวยแห่งล้านนา จากนั้นชม วัดป่าดาราภิรมย์ เป็นวัดสวยของ อ.แม่ริม สถาปัตยกรรมตกแต่งแบบล้านนา มีพระราชสีห์หลวงอยู่ด้านหน้าทางเข้าวัด บันไดพญานาคคู่ ลวดลายประณีต พระวิหารหอคำหลวงมีความสวยงาม และยังเป็นสถานที่ถ่ายทำละครเรื่อง ‘เพลิงพระนาง’ อีกด้วย

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 8) หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม่ พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สี่:  เชียงใหม่  แม่กำปอง – วัดโลกโมฬี  วัดอุโมงค์ – สนามบินเชียงใหม่     (B/L/-)                                                                                     

 

แม่กำปอง

 

06:00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 9)

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก เกิดจากน้ำพระทัยและพระวิสัยทัศน์กว้างไกลของในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ประมาณ 300,000 บาท สำหรับก่อสร้างโครงการหลวงตีนตกให้เป็นแหล่งพัฒนา สาธิต ส่งเสริมการเพาะเห็ดหอมและกาแฟให้เป็นอาชีพเสริมให้แก่ราษฎร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเกษตกรให้มีรายได้เสริมนอกจากการปลูกเมี่ยง และเพื่อพัฒนาปัจจัยพื้นฐานความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้านแม่กำปอง ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาและธรรมชาติที่สวยงาม มีลำธารไหลผ่าน อากาศบริสุทธิ์ เย็นสบายเกือบทั้งปี ชม น้ำตกแม่กำปอง น้ำตกขนาดเล็กและเป็นแหล่งผลิตน้ำประปาในหมู่บ้าน บรรยากาศร่มรื่น ชม วัดกันธาพฤกษา หรือ วัดแม่กำปอง เป็นวัดเดียวในหมู่บ้าน สร้างในยุคเดียวกับการเข้ามาตั้งถิ่นฐานของชุมชน มีพระอุโบสถตั้งอยู่กลางน้ำ วิหารหลังเดิมเป็นไม้ทั้งหลัง สถาปัตยกรรมแบบล้านนาจั่วหลังคาแกะสลักด้วยไม้สัก สวยงามมาก นำท่านอุดหนุนหมอนใบชา สินค้าที่ชาวบ้านได้ทำขึ้นเพื่อเป็นของฝากของที่ระลึก

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 10)

บ่าย เที่ยวชม วัดโลกโมฬี เป็นวัดสำคัญอีกวัดหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ งดงามไปด้วยศิลปะแบบล้านนา มีพระเจดีย์องค์ใหญ่ ตกแต่งด้วยลายปูนปั้น ขนาบด้วยยักษ์สีเขียวและสีแดง ที่แปลกตาคือตรงหน้าบันรูปจั่วประดับด้วยกระจกสี ทำให้หลังคาวิหารเกิดสีสันหลากสีระยิบระยับ จากนั้น  นำท่านชม วัดอุโมงค์ สร้างขึ้นในสมัยพญามังราย ซึ่งมีความพิเศษแตกต่างจากวัดอื่นทั่วไปตรงที่มีอุโมงค์ ตรงตามชื่อของวัด สาเหตุที่มีการสร้างในรูปแบบเช่นนี้ก็เนื่องมาจากพระเจ้ากือนาธรรมมิกราช ทรงมีความเลื่อมใสต่อพระมหาเถรจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญในพระไตรปิฎก จึงโปรดให้สร้างอุโมงค์ขึ้นเพื่อให้พระรูปนี้ใช้เป็นสถานที่ในการวิปัสสนากรรมฐาน ชม พระเจดีย์ 700 ปี เป็นเจดีย์ทรงระฆังระยะแรกของศิลปะล้านนาที่สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 19 สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเชียงใหม่

 

16.00 น. เดินทางถึง สนามบินเชียงใหม่ นำท่านเช็คอินและโหลดสัมภาระ ส่งท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

สอบถาม โทร: 082-192-2488 หรือ คุยกับเราทางไลน์ 


Add Friend

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

Visitors: 53,845