SMT203 ทัวร์เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ พะเยา น่าน 4 วัน 3 คืน

SMT203โปรแกรมทัวร์วงกลมมหัศจรรย์ เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา 4 วัน 3 คืน

เที่ยวน่าน วงกลมมหัศจรรย์ 

ไฮไลท์การเดินทาง

  • เที่ยว ‘วงกลมมหัศจรรย์’ เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา
  • นมัสการ ‘พระธาตุลำปางหลวง’ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองลำปาง
  • สักการะ ‘พระธาตุช่อแฮ’ พระธาตุประจำปีขาลบารมีมงคลล้านนา
  • เสริมมงคลชีวิตไหว้ ‘พระธาตุแช่แห้ง’ พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองน่าน
  • กระซิบรักบันลือโลก “ปู่ม่านย่าม่าน” มงคลล้านนาน ณ วัดภูมินทร์
  • เที่ยวม่อนแจ่ม ชมทุ่งดอกไม้งาม
  • ‘ภูลังกา’ หยุดเวลา ชมเสน่ห์แห่งธรรมชาติ
  • พักผ่อนสโลว์ไลฟ์กลางธรรมชาติ ชีวิตเนิบๆ ที่น่าหลงใหล

 

โปรแกรมการเดินทาง      

วันแรก:  สนามบินเชียงใหม่ – ลำปาง วัดพระธาตุลำปางหลวง   แพร่ วัดพระธาตุช่อแฮ น่าน   (-/L/D) 

  

    

08:55 น. รับคณะ ณ สนามบินเชียงใหม่ โดยมีทีมงานให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก นำสัมภาระขึ้นรถตู้ปรับอากาศ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จังหวัดลำปาง สักการะ วัดพระธาตุลำปางหลวง เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองลำปางมาแต่โบราณ ตามตำนานกล่าวว่ามีมาตั้งแต่สมัย พระนางจามเทวี ในราวพุทธศตวรรษที่ 20 ตอนปลาย เป็นวัดไม้ที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของไทย งดงามด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่มากมาย พระธาตุลำปางหลวง เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนปีฉลู ภายในองค์พระเจดีย์บรรจุพระเกศาและพระอัฐิธาตุ จากพระนลาฎข้างขวา พระศอด้านหน้าและด้านหลัง

 

12:00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  (มื้อที่ 1)

 

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดแพร่ สักการะ วัดพระธาตุช่อแฮ เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ เก่าแก่ คู่บ้าน คู่เมืองจังหวัดแพร่และเป็นวัดพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีขาล เป็นวัดที่ตั้งอยู่เนินเขาเตี้ยสูงประมาณ 28 เมตร องค์พระธาตุช่อแฮเป็นเจดีย์ ศิลปะเชียงแสน จากนั้น พาคณะเดินทางสู่จังหวัดน่าน

 

เย็น เดินทางถึง จังหวัดน่าน นำคณะเช็คอินเข้าสู่โรงแรมที่พัก เก็บสัมภาระ 

 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 2) หลังอาหาร นำท่านเดินทางกลับโรงแรม อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สองวัดภูมินทร์ –วัดมิ่งเมือง – ศาลหลักเมือง – วัดพระธาตุแช่แห้ง – วัดศรีมงคล –  ร้านลำดวนผ้าทอ – ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ – วัดภูเก็ต  (B/L/D)             

  

07:00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)                    

 

08:00 น ชม วัดภูมินทร์ เดิมชื่อ วัดพรหมมินทร์ เป็นวัดหลวงเก่าแก่ มีอายุกว่า 400 ปี สถาปัตยกรรมโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์เฉพาะ ที่รวมเอาโบสถ์ วิหาร และเจดีย์ ไว้ในอาคารเดียวกัน เป็นวัดที่สร้างทรงจัตุรมุขที่ดูคล้ายตั้งอยู่บนหลังพญานาคขนาดใหญ่ จุดเด่นของวัดอีกอย่างหนึ่งที่เป็นที่เลืองลือกัน คือภาพจิตรกรรมฝาผนัง หรือ ฮูบแต้ม แสดงเรื่องราวชาดก วิถีชีวิตและตำนานพื้นบ้านของชาวน่านในอดีตภาพที่มีชื่อเสียงมากคือ ภาพจิตรกรรมปู่ม่านย่าม่าน หรือ กระซิบรัก ผลงานของหนานบัวผัน จิตรกรพื้นถิ่นเชื้อสายไทลื้อ จากนั้นนำท่านไปสักการะเสริมความเป็นสิริมงคลที่ เสาหลักเมืองน่าน วัดมิ่งเมือง ซึ่งมีวิหารลายปูนปั้นสีขาวมีความสวยงามวิจิตรบรรจงมาก จากนั้น นำท่านนมัสการ พระธาตุแช่แห้ง เป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวน่านที่มีความวิจิตรงดงาม ชาวเมืองล้านนามีความเชื่อกันว่าการได้เดินทางไปสักการะองค์พระธาตุแซ่แห้ง หรือชาวล้านนาจะเรียกกันว่า การชูธาตุ แล้วนั้นจะทำได้รับอานิสงค์อย่างแรงกล้า ทำให้ชีวิตอยู่ดีมีสุข ปราศจากโรคภัยต่างๆ มาเบียดเบียน หน้าที่การงานก้าวหน้า เป็นต้น 

 

12:00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  (มื้อที่ 4) หลังอาหาร นำคณะเดินทางสู่ อ.ปัว    

 

บ่าย เดินทางถึง อ.ปัว นำท่านชม วัดศรีมงคล (ก๋ง) เป็นวัดเก่าแก่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2395 พระสงฆ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของวัดนี้คือหลวงปู่ก๋ง ด้านหลังวัดมีลานชมวิว ซึ่งมีทัศนียภาพที่งดงาม มองเห็นทุ่งนาเขียวขจี และทิวเขาของดอยภูคาเรียงรายสลับซับซ้อน บริเวณนาข้าวมีที่พักและร้านกาแฟฮักน่าน มีสะพานไม้ไผ่เชื่อมจากตัววัดสามารถลงไปเดินเล่นถ่ายภาพได้ ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ ทั้งวิหารหลวงที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงามโดยเลียนแบบการวาดของหนานบัวผันจิตรกรชาวน่านเชื้อสายไทลื้อ ซึ่งวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดภูมินทร์และวัดหนองบัวของจังหวัดน่าน รวมถึงพิพิธภัณฑ์มงคลธรรมรังสี ซึ่งรวบรวมของโบราณต่างๆให้ได้ชม

จากนั้นนำท่านไป ร้านลำดวนผ้าทอ ร้านขายของที่ระลึกและผ้าทอไทลื้อ ผ้าทอน้ำไหล ลายโบราณ ชื่อดังแห่งปัว  อำเภอปัวถือว่าเป็นอำเภอที่มีชาวไทลื้ออยู่มากที่สุด ชาวไทลื้อมีประเพณีและวัฒนธรรมเป็นของตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการแต่งกายแบบพื้นบ้าน ได้แก่ผ้าทอไทลื้อ  นับว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของอำเภอนี้ ผ้าทอส่วนใหญ่เมื่อทอมาแล้วก็มีการจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ จากนั้น นำท่านจิบกาแฟพร้อมสัมผัสบรรยากาศสไตล์ไทลื้อพื้นบ้านที่ ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ บรรยากาศโดยรวมของร้านตกแต่งตามสไตล์ของชุมชนชาวไทลื้อผสมล้านนา สัมผัสบรรยากาศ ชิลชิล นั่งชมวิวนาข้าว มองภูเขาจิบกาแฟในสไตล์พื้นบ้านที่ให้ความรู้สึกแตกต่างไปจากร้านกาแฟเดิมที่เราเคยเจอ  

 

เย็น นำท่านเดินทางไปยัง วัดภูเก็ต เป็นวัดที่มีภูมิทัศน์และวิวที่สวยงาม โดยจุดเด่นของวัดคือ มีระเบียงชมวิวด้านหลังวัด ติดกับทุ่งนาที่กว้างไกลพร้อมด้วยฉากหลังเป็นภูเขาวนอุทยานดอยภูคา ในยามเช้าวัดภูเก็ตเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นที่งดงามอีกแห่งหนึ่ง ด้านล่างวัดมีแม่น้ำไหลผ่าน ซึ่งเป็นน้ำซับซึมมาจากใต้ดินไหลรินรวมกันเป็นลำธารให้ฝูงปลาอาศัย ที่มาของชื่อวัดแห่งนี้ มาจากตัววัดตั้งอยู่บนเนินเขา ซึ่งทางภาคเหนือ เรียกว่า “ภู” ส่วน คำว่า “เก็ต” มาจากวัดตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านเก็ต ดังนั้นจึงได้ชื่อว่า “วัดภูเก็ต” ตามลักษณะที่ตั้งของวัด นำคณะ เช็คอินเข้าสู่ที่พัก ณ อำเภอปัว เก็บสัมภาระ พักผ่อนตามอัธยาศัย 

 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 5) หลังอาหาร นำท่านเดินทางกลับโรงแรม อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สามถนนสาย 1148 ภูลังกา –Magic Mountain Café วิวผาช้างน้อย – วัดนันตาราม – เชียงใหม่ (B/L/D)  

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6) หลังอาหารเก็บสัมภาระ เช้คเอ้าท์นำท่านเดินทางสู่ อ.ปง จังหวัดพะเยา ผ่าน ถนน 1148 ภูลังกา เป็นถนนสายสีเขียวในม่านหมอกที่รายล้อมไปด้วยวิวภูเขาที่สวยงาม เราจะจอดแวะถ่ายรูปตามจุดชมวิวต่างๆ จากนั้นนำท่านจิบกาแฟที่ร้าน Magic Mountain Café คาเฟ่วิวหลักล้าน เบื้องหน้าเป็น วิวผาช้างน้อย  ภูเขาเขียว บรรยากาศโดยรอบสดชื่น ร่มรื่นด้วยต้นไม้นานาพันธุ์

**กรณีร้าน Magic Mountain Café ปิด เราจะให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย ณ คาเฟ่บริเวณข้างเคียงแทน**

 

12:00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 7)   

 

บ่าย เดินทางสู่ วัดนันตาราม เป็นวัดที่อนุรักษ์วิหารศิลปะแบบไทยใหญ่ ตัววิหารสร้างด้วยไม้สักทั้งหลังตกแต่งลวดลาย ฉลุไม้อย่างสวยงาม ตามส่วนประกอบต่าง ๆ เช่น หน้าบัน หน้าต่าง ระเบียง เป็นต้น ทั้งลวดลายแกะสลัก หลังคาซ้อนชั้นมุงแป้นเกล็ดหรือกระเบื้องไม้ที่ลดหลั่นลงตัว ส่วนภายในวิหารก็ดูขรึมขลังเปี่ยมไปด้วยพลัง แห่งศรัทธา เมื่อเดินเข้าไปจะพบกับองค์พระประธานที่เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย แกะสลักจากไม้สักทองลงรักปิดทองทรงเครื่องแบบไทยใหญ่ ประดิษฐานบนฐานไม้ที่ฉลุลวดลายอย่างสวยงาม จากนั้น นำท่านเดินทางสู่จังหวัดเชียงใหม่

 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 8) ในจังหวัดเชียงใหม่ หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม และพักผ่อนตามอัธยาศัย            

                

วันที่สี่ม่อนแจ่ม Skywalk ร้าน Jungle De Café – สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ – วัดพระธาตุดอยคำ ร้านขายของฝาก สนามบินเชียงใหม่ (B/L/-)

  

06:30 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 9)

 

07:30 น. นำท่านเดินทางสู่ ม่อนแจ่ม บนความสูงราว 1,350 เมตร ชมวิวธรรมชาติ ภูเขาสีเขียว พร้อมเก็บภาพกับดอกไม้นานาชนิด พาท่านแวะถ่ายรูปที่ ม่อนแจ่ม Skywalk จุดชมวิวไฮไลท์ที่ต้องไม่พลาด รวมไปถึงสะพานไม้ไผ่ยาวกว่า 100 เมตร ให้ท่านได้อิสระเก็บบรรยากาศทุกอณู สุดอากาศกันอย่างเต็มปอด จากนั้นให้ท่านได้นั่งชิลๆ ที่ ร้าน Jungle De Cafe ร้านกาแฟที่โดดเด่นด้วยทั้งรสชาติ และวิวสุดอลังการ จากนั้น เดินทางสู่ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สถานที่อนุรักษ์และรวบรวมพรรณไม้เป็นหมวดหมู่ตามวงศ์สกุลต่างๆ โดยจัดปลูกให้สอดคล้องกับธรรมชาติมากที่สุด โดยทั้งทางเดินลอยฟ้าบนยอดไม้ กลุ่มอาคารเรือนกระจกบนยอดเขา ที่จะได้เพลิดเพลินไปกับการ ชมสวนดอกไม้และพันธุ์ไม้นานาชนิด  

 

12:00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 10)   

 

บ่าย นำเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยคำ  เป็นวัดที่มีชื่อเสียงด้านการขอพร บนบาน มี องค์หลวงพ่อทันใจ ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพญากือนา กษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านนา ปัจจุบันมีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ คนท้องถิ่น นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างก็มาเที่ยวทำบุญ ขอพรให้สุขสมหวัง จากนั้นนำคณะเดินทางกลับเข้าสู่ตัวเมืองเชียงใหม่ แวะซื้อของฝากในตัวเมืองเชียงใหม่ สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

 

17:00 น. เดินทางถึง สนามบินเชียงใหม่ ส่งท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ

 

สอบถาม โทร: 082-192-2488 หรือ คุยกับเราทางไลน์ 


Add Friend

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

Visitors: 77,171