SMT205 ทัวร์น่าน แพร่ พระธาตุช่อแฮ ดอยเสมอดาว แพะเมืองผี 4 วัน 3 คืน

SMT205โปรแกรมทัวร์น่าน แพร่ พระธาตุช่อแฮ ดอยเสมอดาว แพะเมืองผี 4 วัน 3 คืน (VAN)  

ต๊ะต่อนยอน เที่ยวแพร่ น่าน

ไฮไลท์การเดินทาง

  • สักการะ ‘พระธาตุช่อแฮ’ พระธาตุประจำปีขาลบารมีมงคลล้านนา
  • เสริมมงคลชีวิตไหว้ ‘พระธาตุแช่แห้ง’ พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองน่าน
  • หยอกทะเลภูเขาที่ ‘ดอยเสมอดาว’ อัญมณีล้ำค้าจากแดนดินเมืองน่าน
  • กระซิบรักบันลือโลก “ปู่ม่านย่าม่าน” มงคลล้านนาน ณ วัดภูมินทร์
  • ชมปรากฏการณ์ธรรมชาติ สัมผัสวนอุทยานแพะเมืองผี
  • นมัสการพระธาตุเก่าแก่ที่ วัดพระธาตุเขาน้อย
  • เส้นทางลอยฟ้า ปัว-บ่อเกลือ ดอยภูคา
  • จิบกาแฟริมนาในบรรยากาศไทลื้อ
  • บ่อเกลือสินเธาว์ ตำนานแห่งขุนเขา
  • พักผ่อนสโลว์ไลฟ์กลางธรรมชาติ ชีวิตเนิบๆ ที่น่าหลงใหล 

 

โปรแกรมการเดินทาง      

วันแรก:  สนามบินน่าน –  พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน – อุโมงค์ลีลาวดี – วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร  – วัดภูมินทร์ – วัดมิ่งเมือง – วัดพระธาตุเขาน้อย – วัดพระธาตุแช่แห้ง (-/L/D)

  

         

08:55 น. รับคณะที่ ณ สนามบินน่าน โดยมีทีมงานให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก นำสัมภาระขึ้นรถตู้ปรับอากาศ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน ตั้งอยู่ในบริเวณคุ้มของอดีตเจ้าผู้ครองนครน่าน เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนสองชั้น แบบตรีมุขผสมผสานระหว่างศิลปะตะวันตกและศิลปะไทย และมี ‘งาช้างดำ’ วัตถุโบราณคู่เมืองน่าน จากนั้นชม อุโมงค์ลีลาวดี ซุ้มต้นลีลาวดีที่ขึ้นเป็นแถวเรียงรายแผ่ขยายกิ่งก้านโค้งเข้าหากัน เป็นจุดเช้คอินและถ่ายภาพสวยๆ อีกแห่งหนึ่งของเมืองน่าน จากนั้นชม วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ซึ่งเป็นวัดหลวงกลางเวียง ประดิษฐานเจดีย์ช้างค้ำศิลปะสมัยสุโขทัยอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี

 

12:00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 1)

 

บ่าย ชม วัดภูมินทร์ เดิมชื่อ วัดพรหมมินทร์ เป็นวัดหลวงเก่าแก่ มีอายุกว่า  400 ปี สถาปัตยกรรมโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์เฉพาะ ที่รวมเอาโบสถ์ วิหาร และเจดีย์ ไว้ในอาคาร เดียวกัน เป็นวัดที่สร้างทรงจัตุรมุขที่ดูคล้ายตั้งอยู่บนหลังพญานาคขนาดใหญ่ จุดเด่นของวัดอีกอย่างหนึ่งที่เป็นที่เลืองลือกัน คือภาพจิตรกรรมฝาผนัง หรือ ฮูบแต้ม แสดงเรื่องราวชาดก วิถีชีวิตและตำนานพื้นบ้านของชาวน่านในอดีต ภาพที่มีชื่อเสียงมากคือ ภาพจิตรกรรมปู่ม่านย่าม่าน หรือ กระซิบรัก ผลงานของหนานบัวผัน จิตรกรพื้นถิ่นเชื้อสายไทลื้อ จากนั้นนำท่านไปสักการะเสริมความเป็นสิริมงคลที่ เสาหลักเมืองน่าน วัดมิ่งเมือง ซึ่งมีวิหารลายปูนปั้นสีขาวมีความสวยงามวิจิตรบรรจงมาก

 

เย็น นำท่านเดินทางไปยัง วัดพระธาตุเขาน้อย ปูชนียสถานที่สำคัญและเก่าแก่สันนิษฐานว่ามีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับพระธาตุแช่แห้ง ตรงบริเวณลานปูนพระพุทธรูปปางลีลาองค์ใหญ่ คือ พระพุทธมหาอุตมงคลนันทบุรีศรีเมืองน่าน ถือเป็นจุดเดียวที่เห็นเมืองน่านจากมุมสูง จากนั้น นำท่านนมัสการ  พระธาตุแช่แห้ง เป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวน่านที่มีความวิจิตรงดงาม ชาวเมืองล้านนามีความเชื่อกันว่าการได้เดินทางไปสักการะองค์พระธาตุแซ่แห้ง หรือชาวล้านนาจะเรียกกันว่า การชูธาตุ แล้วนั้นจะทำได้รับอานิสงค์อย่างแรงกล้า ทำให้ชีวิตอยู่ดีมีสุข ปราศจากโรคภัยต่างๆ มาเบียดเบียน หน้าที่การงานเจริญก้าวหน้า เป็นต้น

 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 2) หลังอาหาร พักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์ 

 

วันที่สองดอยเสมอดาว – เสาดินนาน้อย – ร้านลำดวนผ้าทอ – ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ – วัดภูเก็ต – หมู่บ้านไทลื้อบ้านหนองบัว (B/L/D) 

  

05:00 น นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นที่ ดอยเสมอดาว นอกจากนี้ท่านยังสามารถชม ผาหัวสิงห์ ได้ในเวลาเดียวกัน สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับที่พัก 

 

07:30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3) 

 

08:30 น เช้คเอ้าท์ออกจากที่พัก นำสมาชิกเดินทางไปชม เฮือนรถถีบ ที่บ้านพักของคุณสุพจน์ เต็งไตรรัตน์ เจ้าของผู้สะสมจักรยานโบราณจำนวนมาก จากนั้น ออกเดินทางสู่ เสาดินนาน้อย หรือ ฮ่อมจ๊อม ประติมากรรมทางธรรมชาติ ที่เนินดินถูกน้ำและลมกัดเซาะจนเกิดรูปทรงแปลกตา อิสระถ่ายรูปตามอัธยาศัย

 

12:00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  (มื้อที่ 4) หลังอาหาร นำคณะเดินทางสู่ อ.ปัว    

 

13:00 น. นำท่านเดินทางไปยัง ร้านลำดวนผ้าทอ ร้านขายของที่ระลึกและผ้าทอไทลื้อ ผ้าทอน้ำไหล ลายโบราณ ชื่อดังแห่งปัว  อำเภอปัวถือว่าเป็นอำเภอที่มีชาวไทลื้ออยู่มากที่สุด ชาวไทลื้อมีประเพณีและวัฒนธรรมเป็นของตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการแต่งกายแบบพื้นบ้าน ได้แก่ผ้าทอไทลื้อ  นับว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของอำเภอนี้ ผ้าทอส่วนใหญ่เมื่อทอมาแล้วก็มีการจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ จากนั้น นำท่านจิบกาแฟพร้อมสัมผัสบรรยากาศสไตล์ไทลื้อพื้นบ้านที่ ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ บรรยากาศโดยรวมของร้านตกแต่งตามสไตล์ของชุมชนชาวไทลื้อผสมล้านนา สัมผัสบรรยากาศ ชิล ชิล นั่งชมวิวนาข้าว มองภูเขา จิบกาแฟในสไตล์พื้นบ้านที่ให้ความรู้สึกแตกต่างไปจากร้านกาแฟเดิมที่เราเคยเจอ

 

15:00 น. นำท่านเดินทางไปยัง วัดภูเก็ต เป็นวัดที่มีภูมิทัศน์และวิวที่สวยงาม โดยจุดเด่นของวัดคือ มีระเบียงชมวิวด้านหลังวัด ติดกับทุ่งนาที่กว้างไกลพร้อมด้วยฉากหลังเป็นภูเขาวนอุทยานดอยภูคา ในยามเช้าวัดภูเก็ตเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นที่งดงามอีกแห่งหนึ่ง ด้านล่างวัดมีแม่น้ำไหลผ่าน ซึ่งเป็นน้ำซับซึมมาจากใต้ดินไหลรินรวมกันเป็นลำธารให้ฝูงปลาอาศัย ที่มาของชื่อวัดแห่งนี้ มาจากตัววัดตั้งอยู่บนเนินเขา ซึ่งทางภาคเหนือ เรียกว่า “ภู” ส่วน คำว่า “เก็ต” มาจากวัดตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านเก็ต ดังนั้นจึงได้ชื่อว่า “วัดภูเก็ต” ตามลักษณะที่ตั้งของวัด จากนั้น นำท่านไปชม หมู่บ้านไทลื้อ ที่ บ้านหนองบัว อ.ท่าวังผา ซึ่งอพยพมาจากสิบสองปันนา เลือกซื้อผ้าทอพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง ชมจิตรกรรมไทลื้ออันงดงามภายในวิหารวัดหนองบัว หมู่บ้านแห่งนี้มีฝีมือในการทอผ้าพื้นเมืองที่สวยงาม เรียกว่า “ผ้าลายน้ำไหล” ซึ่งเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดน่านนับเป็นหัตถกรรมที่ตกทอดมาหลายยุคหลายสมัย

 

เย็น เช็คอินเข้าสู่ที่พัก ณ อำเภอปัว เก็บสัมภาระ 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 5) หลังอาหาร นำท่านเดินทางกลับโรงแรม อิสระพักผ่อนตาม

 

วันที่สาม อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ถนนลอยฟ้า – จุดชมวิว 1715 – อ. บ่อเกลือ โรงต้มเกลือสินเธาว์ – ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา (B/L/D)

 

07:00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6) หลังอาหารเก็บสัมภาระ เช้คเอ้าท์

 

09: 00 น. นำท่านเดินทางไปยัง อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ระหว่างทางก่อนถึงจุดหมาย เราจะพาท่านผ่านชมวิวที่ ถนนลอยฟ้า 1256  สัมผัสธรรมชาติข้างทางเต็มไปด้วยต้นไม้สีเขียว วิวที่มองเห็นภูเขาสลับซับซ้อนยาวสุดลูกหูลูกตาจากนั้น นำท่านเดินทางต่อสู่ดอยภูคา ชมพันธุ์ไม้หายาก เช่น ชมพูภูคา (ออกดอก ช่วง ม.ค. – มี.ค.) ต้นเต่าร้างยักษ์ เป็นพันธุ์ไม้เฉพาะถิ่นของดอยภูคา ลักษณะเป็นปาล์มลำต้นเดียวสูงประมาณ 40 เมตร นอกจากนี้ยังมี ต้นก่วมภูคา พืชหายากวงค์เดียวกับเมเปิ้ล และชมวิวที่ จุดชมวิว 1715 สมควรแก่เวลา นำคณะเดินทางสู่อำเภอบ่อเกลือ

 

12:00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  (มื้อที่ 7)    

 

บ่าย เดินทางถึง อำเภอบ่อเกลือ นำท่านชม โรงต้มเกลือสินเธาว์ ชมการทำเกลือบนภูเขาโดยใช้วิธีการต้มแบบโบราณมานานหลายร้อยปี จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา โครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 8) หลังอาหาร นำท่านเดินทางกลับโรงแรม อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย         

 

วันที่สี่น่าน – แพร่ แพะเมืองผี – พระธาตุช่อแฮ – สนามบิน (B/L/-) 

 

  

07:00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 9) หลังอาหารเก็บสัมภาระ เช้คเอ้าท์

 

08:30 น. นำคณะออกเดินทางสู่ จังหวัดแพร่  ชม วนอุทยานแพะเมืองผี ลักษณะเป็นเนินเตี้ยๆ สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 180-210 เมตร ทำให้เกิดสภาพภูมิประเทศซึ่งเป็นดิน และหินทรายถูกกัดเซาะตามธรรมชาติเป็นรูปร่างลักษณะต่างๆ เช่น ดอกเห็ด และหน้าผา ดูแล้ว แปลกตา

 

10: 30 น. นำท่านเดินทางไปสักการะ วัดพระธาตุช่อแฮ เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ เก่าแก่ คู่บ้าน คู่เมืองจังหวัดแพร่และเป็นวัดพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีขาล เป็นวัดที่ตั้งอยู่เนินเขาเตี้ยสูงประมาณ 28 เมตร องค์พระธาตุช่อแฮเป็นเจดีย์ ศิลปะเชียงแสน

 

12:00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 10)    

 

13:00 น. นำท่านชม คุ้มเจ้าหลวง บ้านวงศ์บุรี หรือ บ้านวงศ์บุรี  อาคารสีชมพูโดดเด่น อายุกว่า 100 ปี จากนั้นออกเดินทางสู่ สนามบินแพร่

 

15:00 น. เดินทางถึง สนามบินแพร่ ส่งท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ

สอบถาม โทร: 082-192-2488 หรือ คุยกับเราทางไลน์ 


Add Friend

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

Visitors: 53,843